શાળાકીય સર્વગ્રાહી મુલ્યાકન પત્રકો,શાળાકીય સર્વગ્રાહી મુલ્યાંકન માર્ગદર્શીકા,ધોરણ-1 થી 8 ની શિક્ષક આવૃતિઓ ઉઘડતા વેકેશનમાં દરેક શાળામાં પહોચી જશે.

Download PDF File: Click Here.

Click on Image to View Larger
Info By Ganpat Dabhani

Post a Comment

➜ Your feedback is always important to us
➜ Do not post any spam comments here,it will be directly remove upon our review and .
➜ Don't add website URL in your comments.

 
Top