➜ તા. ૧૨.૫.૨૦૧૪ થી ૧૪.૫.૨૦૧૪ સુધી જે ઉમેદવારોએ જીલ્લા પસંદગી વિકલ્પ ભરેલ છે તેવા ઉમેદવારોને ફાળવવામાં આવેલ જીલ્લાની વિગતો.

તા. ૧૨.૫.૨૦૧૪ થી ૧૪.૫.૨૦૧૪ સુધી જે ઉમેદવારોએ જીલ્લા પસંદગી વિકલ્પ ભરેલ છે તેવા ઉમેદવારોને ફાળવવામાં આવેલ જીલ્લાની વિગતો. પ્રતીક્ષા યાદી
૧) જુના શિક્ષક - ગુજરાતી માધ્યમ ૧) જુના શિક્ષક - ગુજરાતી માધ્યમ
૨) શિક્ષણ સહાયક - ગુજરાતી માધ્યમ ૨) શિક્ષણ સહાયક - ગુજરાતી માધ્યમ
૩) શિક્ષણ સહાયક - અંગ્રેજી માધ્યમ

Post a Comment

➜ Your feedback is always important to us
➜ Do not post any spam comments here,it will be directly remove upon our review and .
➜ Don't add website URL in your comments.

 
Top