વિવિધ વિષયોના માસવાર આયોજન

 ધોરણ 6, 7 અને 8 ગુજરાતી
 ધોરણ 6, 7 અને 8 અંગ્રેજી
 ધોરણ 6, 7 અને 8 ગણિત
 ધોરણ 6, 7 અને 8 વિજ્ઞાન
 ધોરણ 6, 7 અને 8 સંસ્કૃત
 ધોરણ 6, 7 અને 8 સામાજિક વિજ્ઞાન 


ધોરણ - 12 કમ્યૂટર પ્રશ્નબેંક Siddik Raliya THE IQBAL UNION HIGH SCHOOL, GODHRA PANCHMAHAL

પ્રકરણ -1   જીતેન્દ્ર પટેલ (ગોઝારીયા)
પ્રકરણ - 4  જીતેન્દ્ર પટેલ (ગોઝારીયા)
પ્રકરણ -8   જીતેન્દ્ર પટેલ (ગોઝારીયા)

પ્રકરણ - 11 જીતેન્દ્ર પટેલ (ગોઝારીયા)
પ્રકરણ - 12 જીતેન્દ્ર પટેલ (ગોઝારીયા)
પ્રકરણ - 14 જીતેન્દ્ર પટેલ (ગોઝારીયા)
માસિક હાજરી પત્રક - ધોરણ 8 થી 12 માટે ઉપયોગી    જીતેન્દ્ર પટેલ (ગોઝારીયા)
 ધોરણ - 10 તથા 12 - એપ્રિલ 2012 પરીક્ષા કાર્યક્રમ    જીતેન્દ્ર પટેલ (ગોઝારીયા)
અહી,નીચે વિવેકાનંદ વિદ્યાલય - જડીયા . તા.ધાનેરા  જિ. બનાસકાંઠા ના શિક્ષકશ્રી બાબુભાઈ પટેલે તૈયાર કરેલ ધોરણ - 10 વિજ્ઞાન ટેક્નોલોજી વિષયના પાવરપોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન શિક્ષક મિત્રોના શાળામાં ઉપયોગ સારૂ મૂકેલ છે.શ્રી બાબુભાઈએ ખૂબજ સુંદર   પાવરપોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન તૈયાર કરેલ છે. અન્ય શિક્ષક મિત્રો પણ મારા ઈ-મેઈલ આઈડી પર વિદ્યાર્થી માટે ઉપયોગી પાવરપોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન મોકલશો તો આનંદ થશે.    
ધોરણ - 9 વિજ્ઞાન - પ્રકરણ 7 પ્રેઝન્ટેશન ( બાબુભાઈ પટેલ - જડીયા. તા. ધાનેરા )  જીતેન્દ્ર પટેલ (ગોઝારીયા)


ધોરણ 10 - પ્રકરણ - 18 પર્યાવરણ અને પર્યાવરણીય સમસ્યાઓ ( વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી ) જીતેન્દ્ર પટેલ (ગોઝારીયા)
 
Top