ખાસ નોંધ: જે વ્યક્તિઓએ લઘુત્તમ યોગ્યતાના માપદંડ (લાયકાતો) પુરા કરેલ નથી,ઉદાહરણ તરીકે TAT પરીક્ષામાં નાપાસ થયેલ હોય તેઓ ,ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં શિક્ષકો ની પોસ્ટ માટે અરજી કરવા માટે લાયક ગણાશે નહિં.

જગ્યા નું નામ જાહેરાત સુચના ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવામાટેની સૂચના
ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાના શિક્ષણ સહાયક (સરકારી શાળા) માટેનું અરજી પત્રક View View View Apply

 

» ખાલી જગ્યાની યાદી

» Notification No: GH/SH/6SMS-1011-258-G1 dated 2nd April,2013 (વય મર્યાદા અને લાયકાત અંગેનું જાહેરનામું)

» GR No: CRR-10-2007-120320-G.5 dated 13th August, 2008 (કમ્પ્યુટર અંગેનું બેઝીક નોલેજ નક્કી કરવા બાબત)

Post a Comment

  1. સર, નમસ્તે,
    કઇ સરકારી શાળાના ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક વિભાગમાં કયા વિષયની અને કઇ કેટેગરીની જગ્યા શિક્ષણ સહાયકથી ભરવાપાત્ર છે તે જણાવશો તો આપની મહેરબાની થશે..! આભાર સહ..! - બી.અર્જુન

    ReplyDelete

➜ Your feedback is always important to us
➜ Do not post any spam comments here,it will be directly remove upon our review and .
➜ Don't add website URL in your comments.

 
Top