ધો. 12 માટે કમ્પ્યૂટર પરિચય વિષયના અગત્યના ચાર પ્રશ્નપત્રો  જવાબ સાથે સાહેબ શ્રી તેજસભાઈ ઠક્કર પાસેથી મળેલ છે.
જે આગામી બોર્ડની પરીક્ષા માટે વિદ્યાર્થીઓને ખૂબ જ ઉપયોગી છે તેમજ
શિક્ષકમિત્રોને મહાવરો કરાવવા માટે ખૂબ જ અગત્યના છે.

» ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો.

Post a Comment

➜ Your feedback is always important to us
➜ Do not post any spam comments here,it will be directly remove upon our review and .
➜ Don't add website URL in your comments.

 
Top