» પગાર ધોરણ સુધારણા, નવી જગ્યાઓના પગાર ધોરણ મંજુર કરવા વગેરે બાબતે નાણા વિભાગ નો પરામર્શ કરવા બાબત             

» પરિપત્ર જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

Post a Comment

➜ Your feedback is always important to us
➜ Do not post any spam comments here,it will be directly remove upon our review and .
➜ Don't add website URL in your comments.

 
Top