» ધોરણ ૬ થી ૮ ના અંગ્રેજી વિષયના શિક્ષકોમાંથી માસ્ટર ટ્રેનર્સ ની પસંદગી કરી તાલીમ લેવા માટે ૮/૨ /૧૩ થી ૯/૨/૧૩ સુધી શિવનગર પ્રાથમિક શાળા ડીસા જવાનું છે.

   » પરિપત્ર  જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

Post a Comment

➜ Your feedback is always important to us
➜ Do not post any spam comments here,it will be directly remove upon our review and .
➜ Don't add website URL in your comments.

 
Top