આપણા ગુજરાત રાજ્ય ના નવા શિક્ષણમંત્રી -  શ્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા
 શિક્ષણ (પ્રાથમિક, માધ્યમિક, પ્રૌઢ), ઉચ્ચ અને ટેક્નીકલ શિક્ષણ

Post a Comment

➜ Your feedback is always important to us
➜ Do not post any spam comments here,it will be directly remove upon our review and .
➜ Don't add website URL in your comments.

 
Top