નીચેની સુચના પ્રમાણે અનુસરો :-
  1. તમારા ચંપલ ની સાઈઝ ધારો. ( ઉદાહરણ તરીકે 7,8 ,9 કે 10)
  2. 5 વડે ગુણાકાર કરો. ( ઉદાહરણ તરીકે તમારા ચંપલ ની સાઈઝ 8 છે તો 8*5=40 કરો.)
  3. તેમાં 50 ઉમેરો .(40+50=90)
  4. હવે 20 વડે ગુણાકાર કરો . (90*20=1800)
  5. હવે તેમાં 1012 ઉમેરો . (1800+1012=2812)
  6. તમે જે વર્ષ માં જન્મ્યા હોય તે વર્ષ બાદ ને કરો . (2812-1996=816)
  7. જે જવાબ આવ્યો તેમાં પ્રથમ તમારા ચંપલ નો નંબર હશે અને છેલ્લા બે આંકડા તમારી ઉંમર હશે .
તમારા માટે આ જાદુ સાચું રહ્યું કે નહિ તે કોમેન્ટ માં લખજો અને તમારો સુ જવાબ છે તે પણ કોમેન્ટ માં લખજો .

Post a Comment

➜ Your feedback is always important to us
➜ Do not post any spam comments here,it will be directly remove upon our review and .
➜ Don't add website URL in your comments.

 
Top