» નેત્રહીન અને વિકલાંગ કર્મચારીઓ/અધિકારીઓ માટે કોમ્‍પ્‍યુટર કૌશલ્‍યની સી.સી.સી./સી.સી.સી. પ્‍લસની પરીક્ષા માટેનાં કેન્‍દ્રોને માન્‍યતા આપવા બાબત

» પરિપત્ર જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

Post a Comment

➜ Your feedback is always important to us
➜ Do not post any spam comments here,it will be directly remove upon our review and .
➜ Don't add website URL in your comments.

 
Top