» અહિયાં શાળાનાં વિવિધ દફતરો વિશેનું મોડ્યુલ આપવામાં  આવેલ છે.આ મોડ્યુલ વડે આપ શાળામાં નિભાવવામાં આવતા દફતરોની યાદી આપવામાં આવેલ છે.અને તેની જાળવણી વિષે પણ સારો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. આશા છે દરેક શિક્ષક મિત્રોને અને હા, ખાસ કરીને આચાર્યોને ઉપયોગી થશે. 
» આ મોડ્યુલ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો.

Post a Comment

➜ Your feedback is always important to us
➜ Do not post any spam comments here,it will be directly remove upon our review and .
➜ Don't add website URL in your comments.

 
Top