મદદનીશ શિક્ષણ નિરીક્ષક,મદદનીશ શિક્ષક, તથા પંચાયત સંવર્ગના મદદનીશ જિલ્લા શિક્ષણ નિરિક્ષક, વિસ્તરણ અધિકારી(શિક્ષણ) અને કેળવણી નિરીક્ષક વર્ગ-3ની ખાતાકીય પરીક્ષા માટે પ્રાથમિક શિક્ષકો અને HTAT આચાર્યો અરજી નહિ કરી શકે.

Post a Comment

➜ Your feedback is always important to us
➜ Do not post any spam comments here,it will be directly remove upon our review and .
➜ Don't add website URL in your comments.

 
Top