મને મળતા સમાચાર મુજબ વર્ષ ૨૦૧૩-૧૪ થી ધોરણ ૧ થી ૫ માં ફરજીયાત પ્રજ્ઞા અમલમાં આવશે. તેનું માળખું અને તાલીમનું આયોજન થઇ ગયેલ છે.

Post a Comment

➜ Your feedback is always important to us
➜ Do not post any spam comments here,it will be directly remove upon our review and .
➜ Don't add website URL in your comments.

 
Top