ગુજરાત યુનિવર્સીટીમાં Regular અને External પરિક્ષાઓ શરૂ થઇ ચૂકી છે.

વિવિધ શાખાઓની પરિક્ષાનો કાર્યક્રમ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

પરિક્ષાની હોલ ટીકીટ માટે અહીં ક્લિક કરો.  (Regular Student)

પરિક્ષાની હોલ ટીકીટ માટે અહીં ક્લિક કરો. (Exeternal Student)

Post a Comment

➜ Your feedback is always important to us
➜ Do not post any spam comments here,it will be directly remove upon our review and .
➜ Don't add website URL in your comments.

 
Top