હાઇકોર્ટમાં અનામત મુદ્દે કોર્ટમાં જીતેલા ઉમેદવારો માટે તારીખ  ૨૭/૨/૨૦૧૩ ના રોજ જામપુર પ્રાથમિક શાળા પાલનપુર ખાતે સ્થળ પસંદગી કાર્યક્રમ રાખેલ છે.

Post a Comment

➜ Your feedback is always important to us
➜ Do not post any spam comments here,it will be directly remove upon our review and .
➜ Don't add website URL in your comments.

 
Top