• ૩૧/૧૨/૨૦૧૨ સુધીમાં પાસ કરવા અંગે પરિપત્ર હતો તે મુદતમાં વધારો કરી ૩૧/૦૩/૨૦૧૨ સુધીમાં પાસ કરવી અન્યથા બઢતીના લાભો પાછા ખેંચવા.
  • લી એપ્રિલ ૨૦૧૩ પછી સી.સી.સી પાસ કરેલ હોય તેવા કર્મચારી ને ઉચ્ચત્તર/બઢતી મળવાપાત્ર થશે તેમની વિચારણા થશે બાકી નહી.
» પરિપત્ર જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

Post a Comment

➜ Your feedback is always important to us
➜ Do not post any spam comments here,it will be directly remove upon our review and .
➜ Don't add website URL in your comments.

 
Top