ધોરણ-૧૧ વિજ્ઞાન પ્રવાહના બીજા સેમેસ્ટરમાં વિદ્યાર્થીની શાળા ફેરબદલી કરવા અંગે...

વિજ્ઞાન પ્રવાહ ધોરણ ૧૧ માં જે વિધાર્થી શાળા બદલવા માગતા હોયતો તે વિધાર્થી  
તારીખ ૦૫/૦૧/૨૦૧૩ સુધી બદલી શકે છે.


Post a Comment

  1. ધો 1૦ પછી ડિપ્લો અથવા સાયન્સ કેમા આગળ પોલીસ માં કોમ્પયુટર કામ કરી શકાય step સમજાવોં

    ReplyDelete

➜ Your feedback is always important to us
➜ Do not post any spam comments here,it will be directly remove upon our review and .
➜ Don't add website URL in your comments.

 
Top