પ્રદિપ પંચાલ તરફથી આ ફાઈલ અમને મળેલ છે.

પ્રદિપ પંચાલ નો ખુબ ખુબ આભાર.

ધોરણ ૧૨ માટે વાર્ષિક એકાઉન્ટ ના નમુના

આ ફાઇલ નીચેથી ડાઉનલોડ કરો.

ANNUAL ACCOUNTS NA NAMUNA 

વધુ માહિતી માટે - ૮૪૬૯૫૫૯૫૪૫      ઈમેલ- pradipnp2608@yahoo.com

Post a Comment

➜ Your feedback is always important to us
➜ Do not post any spam comments here,it will be directly remove upon our review and .
➜ Don't add website URL in your comments.

 
Top