વિજ્ઞાન પ્રવાહ પ્રથમ સેમેસ્ટર પરીક્ષા ઓકટોબર-૨૦૧૨ નો કાર્યક્રમ

વિજ્ઞાન પ્રવાહ ત્રીજું સેમેસ્ટર પરીક્ષા ઓકટોબર-૨૦૧૨ નો કાર્યક્રમ

ધોરણ-૧૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહ (જુનો કોર્ષ) પરીક્ષા ઓકટોબર -૨૦૧૨ નો કાર્યક્રમ

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (૧૧) અને ગણિત (૧૨) ના વિષયની પરીક્ષાના જુના કોર્ષના વિદ્યાથીઓને ત્રીજી તક આપવા બાબત

એચ.એસ.સી. સામાન્ય પ્રવાહ પરીક્ષા ની નોધણી માટે ની માર્ગદર્શિકા

Post a Comment

  1. hy taro blog sundar che my best frend ronak : shreya

    ReplyDelete

➜ Your feedback is always important to us
➜ Do not post any spam comments here,it will be directly remove upon our review and .
➜ Don't add website URL in your comments.

 
Top