મિત્રો ગુજરાત સરકાર ની જુદી-જુદી કચેરી કે સરકારી કર્મચારીઓ ના ટેલીફોન નંબર ધરાવતી એક પી.ડી.એફ. ફાઈલ મળેલ છે જે ફક્ત સરકારી ઉપયોગ માટે જ છે.

                                          ટેલીફોન સૂચિકા-૨૦૧૦ (3.73 MB)

Post a Comment

➜ Your feedback is always important to us
➜ Do not post any spam comments here,it will be directly remove upon our review and .
➜ Don't add website URL in your comments.

 
Top