એકોતેરનો ઘડિયો શીખવો છે.

૭૧ x  ૧......= ૭૧
૭૧ x  ૨......= ૧૪૨
૭૧ x  ૩......= ૨૧૩
૭૧  x ૪......= ૨૮૪
૭૧  x ૫......= ૩૫૫
૭૧  x ૬......= ૪૨૬
૭૧  x ૭......= ૪૯૭
૭૧  x  ૮......= ૫૬૮
૭૧  x  ૯......= ૬૩૯
૭૧  x  ૧૦.....= ૭૧૦ 

હા...તો આમાં ક્યાં ગણિત ગમ્મત આવી એમ....થશે તો ધ્યાન આપો
ઉપરોક્ત રીતમાં સૌ પ્રથમ..., સાત એકુનો ઘડિયો લખી દો..., ત્યાર બાદ ૧ ,૨, ૩, 
૪, ૫, એમ ક્રમ મુજબ લખી દો......જુઓ ગણિત ગમ્મત થઈને....
જાદુઈ ખેલ......!

Try....81 x 1 = 81
Try....91 x 1 = 91

૧. ...........................૭  x  ૧ = ૭..............................૧ = ૭૧
૨. ...........................૭  x  ૨ = ૧૪............................૨ = ૧૪૨
૩. ...........................૭  x  ૩ = ૨૧.............................૩ = ૨૧૩
૪............................૭  x  ૪ = ૨૮............................૪ = ૨૮૪

આ રીતે આગળ વધો......હા ....અભિપ્રાય આપવાનું ભુલશો નહિ.....હજુ તો 
ખજાનો છે. 

મને પ્રેરણા મળશે તો એટલે કે કોમેન્ટસ આપશો તો બીજી મેથડ બતાવીશ.
તો ઉઠાવો પેન...લખો કોમેન્ટસ....
 --રોનક પટેલ
 
Top